top of page

issue 01 | reflection
spring , 2022

Photographer : Anna Miyoshi

Leaflet Design : Tsutsumi Sanshiro

thanks:

Minami Ikeya

Shunji Kikuchi

Daiki Yamamoto

Kinoka Enomoto

bottom of page